Nye regler for legemiddelbruk

Fiskeriministeren har fastsatt nye regler som skal bidra til å hindre uakseptable miljøeffekter av legemidler brukt til behandling mot lakselus.

Det melder Nærings- og fiskeridepartementet. Fiskeoppdrettere og brønnbåter får nå et strengere regelverk å forholde seg til.

- Det vil alltid være et visst behov for å bruke legemidler i oppdrett. Disse reglene vil bidra til at vi får redusert påvirkning fra legemidlene på andre dyr som lever i miljøet rundt anleggene, sier Per Sandberg.

Det blir nå innført regler som innebærer at det blir forbud mot tømming av vann tilsatt legemidler mot lakselus fra brønnbåt i og i nærheten av reke- og gytefelt (forbudssoner). Tømming skal foregå minst 500 meter fra feltene. Departementet vil be Fiskeridirektoratet, i samarbeid Mattilsynet og Miljødirektoratet, lage veiledningsmateriale til denne bestemmelsen. Både forbudssonene og veiledningsmateriellet må oppdateres etter hvert som kunnskapsgrunnlaget utvides.

Det blir også innført begrensninger i bruken av kitinsyntesehemmere (flubenzuroner) som gis gjennom fôret til fisken. Det skal nå gå minimum 6 måneder mellom behandlinger med flubenzuroner, og slike stoffer kan ikke brukes på lokaliteter som ligger nærmere enn 1000 meter fra rekefelt.

Videre blir det nå et krav om at oppdretter i forbindelse med sine produksjonsplaner, foretar vurderinger av hvilke tiltak som det må planlegges for gjennom hele produksjonssyklusen for å redusere negative miljøeffekter ved medikamentell behandling mot lakselus.

- Jeg mener det er riktig å sette krav for å ansvarliggjøre oppdretter i forhold til de negative miljøeffektene ved behandling mot lakselus. Dette er til fordel for miljøet og derfor også til fordel for hele næringen, sier Sandberg.