NTS kjøper Midt-Norsk Havbruk

NTS ASA har i dag inngått en avtale om kjøp av samtlige aksjer i Midt-Norsk Havbruk AS.

Aksjene i Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) overdras til NTS ASA mot et vederlag i form av 48.504.296 stk aksjer i NTS ASA. Vederlagsaksjene utstedes gjennom en emisjon i NTS rettet mot selgerne hvor aksjene i MNH benyttes som tingsinnskudd. Vederlagsaksjene vil utgjøre 2/3 av aksjene i NTS etter gjennomføring av transaksjonen, opplyses det i en børsmelding fra NTS ASA.

Bytteforholdet mellom NTS og MNH er basert på eksterne verdivurderinger, og forhandlinger mellom partene. Transaksjonen priser egenkapitalen i MNH til rundt 1.430 millioner kroner basert på siste aksjekurs i NTS. Vederlagsaksjene vil bli utstedt til en tegningskurs pr vederlagsaksje som tilsvarer siste aksjekurs i NTS, det vil si kr 29,50 per aksje.

Midt-Norsk Havbruk er et oppdrettsselskap med base i Rørvik i Trøndelag. Selskapet innehar ti ordinære konsesjoner for lakseoppdrett og 2 FOU-konsesjoner for laks, en forventet produksjon i 2017 på ca 15.000 tonn (GWE) og kontroll på hele verdikjeden for laks med eierskap i smoltanlegg, rensefiskproduksjon og videreforedlingsanlegg/salg. Videre har selskapet i 2017 investert i Fiskeldi Austfjarda HF (14,83 prosent eierandel), som er et oppdrettsselskap under oppbygging på Island, og som NTS forventer at skal oppnå sterk vekst fremover.

- NTS har siden den første investeringen i Norsk Fisketransport AS i 2008, gått gjennom en betydelig transformasjon og er i dag en ledende leverandør av transport- og service tjenester til den norske havbruksnæringen. Ved gjennomføring av transaksjonen med MNH befester NTS sin posisjon og integrerer dagens virksomhet i en verdikjede som også inkluderer oppdrett av laks. Det kombinerte selskapet har som ambisjon å øke effektiviteten og redusere produksjonskostnader og biologisk risiko gjennom en fullintegrert produksjonsmodell. Selskapet vil samtidig være godt posisjonert for videre konsolidering innenfor både oppdrett, transport- og servicetjenester, heter det i meldingen fra NTS. 

- Gode muligheter for vekst

- Kombinasjonen NTS - Midt-Norsk Havbruk skaper et sterkt finansielt og operasjonelt havbrukskonsern med gode muligheter for vekst innenfor både oppdrett, transport- og servicetjenester, sier administrerende direktør i NTS, Harry Bøe, i en kommentar. 

- Transaksjonen gir flere ben å stå på. Samtidig får vi en unik plattform for å utvikle løsninger som ytterligere effektiviserer drift og reduserer biologiske kostnader i bransjen. Det nye NTS-konsernet vil kunne utnytte ekspertise hos ansatte på begge sider. Sammen med et kompetent og styrket lokalt eierskap, vil dette gi oss økt konkurransekraft både i eksisterende og nye markeder, sier leder av styret i NTS ASA, Roger Granheim.

- Vi har over lengre tid hatt et godt samarbeid med NTS og den service og tjenester NTS-konsernet har levert til MNH. Dette samarbeidet skal styrkes ytterligere fremover og bidra til å sikre vår konkurransekraft i verdikjeden. MNH har videre store vekstplaner gjennom omsøkte utviklingskonsesjoner og oppdrettssatsning på Island, kommenterer Roald Dolmen og Nils Martin Williksen, som representerer eierne i Midt-Norsk Havbruk.

Også den yngre eiergenerasjonen i Midt-Norsk Havbruk er positive til overdragelsen.

- Vi er opptatt av å bidra til verdiskaping også i framtida, og ser fram til å gjøre dette i et større og sterkere lokalt eierskap enn noen gang, sier Solvår Hallesdatter Hardesty og Henrik Aleksander Dolmen.

Gjennomføring

Gjennomføring av transaksjonen vil være betinget av en gjensidig, begrenset due diligence, konkurranserettslig avklaring og tilslutning fra mer enn 2/3 av møtende aksjonærer på ekstraordinær generalforsamling i NTS. Transaksjonen har støtte fra de største aksjonærene i NTS, inkludert Trønderbilene AS, Namsos Invest AS, Amble Investment AS, Vidar Øie Nilsen, SS-Invest AS og Torghatten ASA, som til sammen kontrollerer mer enn 2/3 av aksjene i NTS.

Styret i NTS vil kalle inn til ekstraordinær generalforsamling så raskt som mulig etter at due diligence er gjennomført samt konkurranserettslig avklaring foreligger. Det forventes at due diligence er gjennomført i løpet av april 2017, og det forventes avholdt ekstraordinær generalforsamling i NTS for behandling av transaksjonen i slutten av mai / begynnelsen av juni 2017. Danske Bank er engasjert som finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Arntzen de Besche er engasjert som juridisk rådgiver for NTS ASA.

Mer om handelen 
Omfanget av transaksjonen inkluderer 100 prosent av aksjene i Midt-Norsk Havbruk AS. Aksjekjøpsavtalen er inngått med følgende motparter: MNH Holding AS, Williksen Invest AS, Vikna Holding AS, Eilif Reinert Dolmen og Harald Gunnar Dolmen. Aksjene som MNH Holding AS eier i MNH, skal forut for gjennomføringen av transaksjonen overføres til aksjonærene i MNH Holding AS, som er Haspro AS, Rodo Invest AS, Dolmen Invest AS, Bergpro AS og Marbo AS, og som vil være selgere av den aktuelle aksjepost.

Avtalen omfatter også en opsjon på å erverve samtlige aksjer i MNH Holding AS, som i tilfellet skal ha som sin eneste eiendel ca 45,8 prosent av aksjene i Fiskeldi Austfjarda HF. Opsjonen kan i utgangspunktet utøves senest den 1. september 2017, med oppgjør innen en måned deretter.

Avtalen gir i tillegg selgerne av aksjene i MNH en betinget rett til et kontant tilleggsvederlag knyttet til tildeling av omsøkte utviklingskonsesjoner for lakseoppdrett og MNH sitt Aquatraz-konsept, hvor MNH gjennom sitt datterselskap MNH-Produksjon AS har åtte aktive, men ikke avgjorte, søknader om slike konsesjoner.

Søknadene om konsesjonene forventes ferdigbehandlet i løpet av nærmeste fremtid, opplyser NTS ASA.