Oppdrettslaks har smerteadferd ved avlusning i varmt vann

Nye undersøkelser viser at oppdrettslaks har klar smerteatferd når de er i vann som er over 28 grader. Resultatene sannsynliggjør at det ikke er fiskevelferdsmessig forsvarlig å avluse med varmtvann over 28 grader.

– Oppdretterne og andre som gjennomfører lakselusbehandling med varmtvann må ta hensyn til denne nye kunnskapen, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet.

Mest anvendte avlusingsmetode

Varmtvannsbehandling går ut på at oppdrettsfisken overføres til et vannbad på vanligvis mellom 29 og 34 grader i ca. 30 sekunder. Metoden omtales også som termisk avlusing.

De siste årene har metoden blitt den mest brukte mot lakselus på oppdrettsfisk. I 2018 ble det gjennomført 1370 varmtvannsbehandlinger. Det utgjorde 68 prosent av alle medikamentfrie behandlinger, opplyses det i en pressemelding fra Mattilsynet.

Metoden innebærer risiko

Det er kjent at varmtvannsbehandling innebærer risiko for skade og økt dødelighet.

– De siste årene har Mattilsynet fått mange meldinger om oppdrettsfisk som har blitt skadet eller dødd ved bruk av varmtvann, forteller Wilmann.

I tillegg har forskere og fiskehelsepersonell stilt spørsmål om varmtvannsbehandling er smertefullt for fisken.

Mattilsynet ga derfor Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet i oppdrag å vurdere om varmtvannsbehandling medfører smerte for fisken.

Fisk viser tydelig smerteatferd

Resultatene fra forsøkene viser at oppdrettslaks, som utsettes for vann fra 28 grader og oppover, reagerte med tydelig smerteatferd.

Smerteatferdene som ble observert var bl.a. høy svømmehastighet, kollisjon med karvegg og hoderisting. Etterhvert brøt fisken overflaten, svømte i sirkel og i noen tilfeller ble det observert sideveis bøying av kroppen. Smerteatferden vedvarte til fisken mistet likevekt og lå urørlig på siden.

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet antyder at økt skadefrekvens og dødelighet ved varmtvannsbehandling kan skyldes stress og panikkreaksjonene som det varme vannet påfører fisken.

– Ny kunnskap må tas i bruk

Alle metoder, og endring i metoder, som brukes mot lakselus skal være dokumentert velferdsmessig forsvarlig. Avvik fra dagens behandlingsmetode, f.eks. knyttet til holdetid skal dermed også være dokumentert.

– Vi mangler fremdeles mye kunnskap om fiskevelferd, men det forskes og erfares stadig mer. Derfor er det viktig når vi får ny kunnskap at vi deler den for å sikre og bedre fiskevelferden, sier Wilmann.

Mattilsynet har informert næringsorganisasjonene og fiskehelsetjenestene om de foreløpige resultatene.

– Vi forventer at oppdrettere, fiskehelsepersonell og andre som har ansvar for lakselusbehandling med varmtvann tar hensyn til resultatene fremover. Den samme forventningen har vi til produsentene av utstyr og metoden, sier Wilmann.

Mattilsynet vil fortsatt følge opp avlusinger der fisk har blitt skadd eller dødd.

– Hvis hendelsen skjer ved varmtvannsbehandling, kan bruk av vann over 28 grader være en skjerpende grunn til eventuelle reaksjoner, sier Wilmann.

Nå utarbeider Mattilsynet retningslinjer for hvordan inspektører skal følge opp varmtvannsbehandling spesielt.

– Ansvaret for fiskevelferden ligger hos oppdretterne. De skal sørge for at fiskens helse og velferd er vurdert før enhver form for behandling. De må ta hensyn til den nye kunnskapen om smerteatferd ved avlusing i vann over 28 grader, avslutter Wilmann.

Mattilsynet vil invitere aktørene i oppdrettsnæringen til møte etter påske for å høre deres vurderinger og hva de gjør for å sikre at oppdrettsfiskens velferd blir ivaretatt.