Mistanke om pankreassykdom i Suldal

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om pankreassykdom (PD SAV2) ved sjølokaliteten 15796 Borgarliflot i Suldal kommune i Rogaland fylke.

Det melder Mattilsynet. Lokaliteten drives av Rogaland Fjordbruk AS, som er eid av Alsaker Fjordbruk AS.

– Variant SAV3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det har vært svært uvanlig å påvise SAV2 i dette området. Det er også et mål at SAV2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt, skriver Mattilsynet.

Lokalitet 15796 Borgarliflot ligger ca 2,4 kilometer fra lokalitet 18639 Halsavika som fikk påvist PD SAV2 4. november 2019.

Virksomheten varslet Mattilsynet 9. januar 2020 om mistanke om PD SAV2 på Borgarliflot. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytiq AS. 

Lokalitet 15796 Borgarliflot er under utslakting og vil bli tømt i løpet av kort tid.

Restriksjoner

Påvisningen er gjort i et område med stor oppdrettsaktivitet. For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og utstyr uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Kontrollområde

Lokalitet 15796 Borgarliflot ligger i bekjempelsessonen i kontrollområdet som ble opprettet som følge av påvisning av PD SAV2 på lokalitet 18639 Halsavika.

Mattilsynet opprettet et kontrollområde 6. desember 2019 rundt lokalitet 18639 Halsavika, for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen av SAV2.

– Mistanken om PD SAV2 på lokalitet 15796 Borgarliflot, vil ikke medføre endringer i utbredelsen av kontrollområdet for PD SAV2 i Rogaland, opplyser Mattilsynet.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil innebære restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger med hensyn til antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc. er lagt til grunn for kontrollområdets utbredelse.

Ufarlig for mennesker

Pankreassykdom forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks og regnbueørret. Mattilsynet presiserer at viruset er ufarlig for mennesker.