Mistanke om PD hos Mowi i Stad

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om pankreassykdom (PD) SAV2 ved sjølokaliteten 13612 Rundreimstranda i Stad kommune i Vestland fylke.

Lokaliteten drives av Mowi Norway AS.

– Virksomheten varslet Mattilsynet 17. januar 2020 om mistanke om SAV 2 på Rundreimstranda. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen AS, melder Mattilsynet.

PD subtype SAV3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det har vært svært uvanlig å påvise SAV2 i dette området. Det er også et mål at SAV2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt.

Mattilsyne påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å hindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Veterinærinstituttet vil publisere lokaliteten på interaktivt kart over sykdomstilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse.

Dersom mistanken blir bekreftet vil Mattilsynet vurdere å opprette et kontrollområde rundt smittet lokalitet for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen av SAV 2 i området.

Ufarlig for mennesker

Pankreassykdom forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks og regnbueørret. Mattilsynet presiserer at viruset er ufarlig for mennesker.