Mistanke om ILA hos Mowi i Gildeskål

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35617 Mulnesodden i Gildeskål kommune i Nordland fylke.

Lokaliteten drives av Mowi ASA, som har laks i anlegget.

– Mowi Norway varslet Mattilsynet torsdag 23. januar 2020 om funn av ILA-virus på fisk ved lokalitet Mulnesodden. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Patogen AS, etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, melder Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver, for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stille laboratoriediagnose.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet. kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

– Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA, opplyser Mattilsynet.