Mistanke om ILA hos SalMar i Lebesby

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13813 Kvitelv i Lebesby kommune i Troms og Finnmark fylke.

På lokaliteten driver Salmar Farming AS oppdrett av laks.

– Salmar Farming varslet Mattilsynet 28. januar 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Kvitelv. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, melder Mattilsynet.

Mistanken vil bli publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet,  kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

– Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA, opplyser Mattilsynet.