Mistanke om ILA ved lokalitet Storvika V i Dyrøy

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 23055 Storvika V i Dyrøy kommune i Troms og Finnmark fylke.

Mowi ASA avd. Jøkelfjord driver oppdrett av laks på lokaliteten.

– Mowi avd Jøkelfjord varslet Mattilsynet 24. mars 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Storvika V. Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyses det i en melding fra Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og uttak av oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten. Ved bekreftet mistanke, vil blir det om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.