Mistanke om ILA ved Hestholmen N i Gildeskål

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13006 Hestholmen N i Gildeskål kommune i Nordland fylke.

Lokaliteten drives av Nova Sea AS, som har laks i anlegget.

– HaVet fiskehelsetjeneste varslet Mattilsynet torsdag 14. mai 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 13006 Hestholmen N. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyses det i en melding fra Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver, for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge om noen dager.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil Mattilsynet om kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.