Mistanke om ILA ved Seglberget i Kvinnherad

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 17015 Seglberget i Kvinnherad kommune i Vestland fylke.

Alsaker Fjordbruk AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

FoMAS og Fish Vet Group Norge AS varslet Mattilsynet 2. juni 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Seglberget.

– Mistanken er basert på resultatet av histopatologiske analyser gjennomført ved Fish Vet Group Norge AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyses det i en melding fra Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget med prøveuttak for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten. Ved bekreftet mistanke, vil det om kort tid bli opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.