Mistanke om infeksiøs lakseanemi i Dønnesfjord

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

NRS har mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) på laks i driftsområdet Dønnesfjord i Hasvik kommune i Troms og Finnmark fylke.

Saken er oppdatert med informasjon fra Mattilsynet.

Driftsområdet Dønnesfjord omfatter sjølokalitetene 33997 Næringsbukta, 33998 Klubben og 37237 Børfjord, hvor Norway Royal Salmon ASA (NRS) har 2,3 millioner fisk med en snittvekt på 3,3 kilo.

– NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå, opplyser Norway Royal Salmon ASA i en børsmelding mandag morgen.

NRS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene.

Mattilsynet vil ta ut oppfølgende prøver

NRS Farming varslet Mattilsynet per telefon 3. juli 2020 og skriftlig per e-post 5. juli 2020, om funn forenlig med ILA på fisk ved lokalitetene Næringsbukta, Klubben og Børfjord.

– Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokalitetene, opplyses det i en melding fra Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver, for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stille laboratoriediagnose.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet der, må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom. Mistanken blir publisert på Barentswatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning, er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten. Ved bekreftet mistanke, vil det om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Om Norway Royal Salmon ASA

Konsernet Norway Royal Salmon ASA eier 35 035 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Vest-Finnmark og Troms. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper, som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner, og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 000 tonn.