Mistanke om infeksiøs lakseanemi ved Kasteberget i Ibestad

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31757 Kasteberget i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke, hvor Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS driver med oppdrett av laks.

Marin Helse AS samt Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 3. juni 2020 muntlig, om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 31757 Kasteberget.

– Mistanken er basert på resultat av PCR-, histopatologiske- og immunhistokjemiske analyser gjennomført ved Patogen og Veterinærinstituttet etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyses det i en melding fra Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet der, må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom. Mistanken blir publisert på Barentswatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten. Ved bekreftet mistanke, vil det om kort tid bli opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.