Mistanke om ILA ved Oltesvik i Gjesdal

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11908 Oltesvik i Gjesdal kommune i Rogaland fylke, hvor Ewos Innovation AS driver oppdrett av laks.

– Fiskehelsetjenesten FoMAS varslet Mattilsynet torsdag 16. juli 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Oltesvik, opplyses det i en melding fra Mattilsynet.

Mistanken er basert på resultatet av PCR og histopatologiske analyser gjennomført ved Fish Vet Group Norge AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver, for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet der, må vise nødvendig aktsomhet for å unngå spredning av sykdom.

Mistanken blir publisert på Barentswatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten. Ved bekreftet mistanke, vil det om kort tid bli opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.