Mistanke om ILA ved Myrlandshaug i Gratangen

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11332 Myrlandshaug i Gratangen kommune i Troms og Finnmark fylke, hvor Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS driver oppdrett av laks.

– Gratanglaks AS varslet Mattilsynet 27. juli 2020. Mistanken er basert på analyseresultater fra laboratoriet PatoGen AS, etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten 15. juli 2020, opplyses det i en melding fra Mattilsynet

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver slik at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Myrlandshaug ligger i overvåkingssonen i kontrollområde for ILA i Lavangen, Gratangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen kommuner, Troms og Finnmark. Dersom mistanken blir bekreftet, vil det om kort tid bli opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.