Mistanke om ILA ved Vinnalandet i Hammerfest

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om i infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 10616 Vinnalandet i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke.

Lokaliteten drives av Grieg Seafood Finnmark AS.

– Grieg Seafood Finnmark AS varslet Mattilsynet 19. august 2020 om funn forenelig med ILA på lokalitet Vinnalandet. Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyses det i en melding fra Mattilsynet.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver, for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge i neste uke.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet på lokalitet Vinnalandet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten. Ved bekreftet mistanke, vil det innen kort tid bli opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.