Mistanke om ILA i Vannfjorden i Nordkapp

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet
Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 38857 Vannfjorden i Nordkapp kommune i Troms og Finnmark fylke, hvor Grieg Seafood Finnmark AS driver fiskeoppdrett.

– Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 6. oktober 2020 om funn forenelig med ILA på lokalitet Vannfjorden. Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført ved Veterinærinstituttet etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyser Mattilsynet i en melding onsdag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste ILA-diagnosen. Utfyllende analyseresultater vil foreligge i neste uke.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet på lokalitet Vannfjorden, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Vannfjorden ligger i en allerede eksisterende overvåkingssone i kontrollområde for ILA i Nordkapp kommune, Troms og Finnmark. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokaliteten 154560 Laholmen i januar 2020.

Dersom mistanken ved lokalitet Vannfjorden blir bekreftet, vil det bli opprettet en bekjempelsessone med utgangspunkt i lokalitet Vannfjorden. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide det eksisterende kontrollområdet.