Mistanke om ILA ved Rossholmen N i Stavanger

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 12003 Rossholmen N i Stavanger kommune i Rogaland fylke, hvor Rogaland Fjordbruk AS og Ewos Innovation AS driver oppdrett av laks.

– Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 9. november 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Rossholmen N. Mistanken er basert på resultatet av PCR og histopatologi gjennomført ved FishVet Group AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyser Mattilsynet i en melding tirsdag.

Mattilsynet inspiserer anlegget 10. november 2020 og tar ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste ILA-diagnose.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil Mattilsynet om kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.