Mistanke om ILA ved Ånholmen i Namsos

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 32017 Ånholmen i Namsos kommune i Trøndelag, hvor Emilsen fisk AS driver oppdrett av laks.

– Emilsen Fisk AS varslet Mattilsynet 14. januar 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Ånholmen. Mistanken er basert på kliniske funn og resultatet av PCR analyser gjennomført ved Pharmaq Analytic etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyser Mattilsynet i en melding fredag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget, og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge tidligst neste uke (uke 3).

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten. Lokaliteten ligger i et utsettområde, som er i ferd med å bli tømt for fisk ved ordinær slakting.

Lokalitet Ånholmen er omfattet av en eksisterende overvåkingssone i kontrollområdet for ILA i Nærøysund og Namsos kommuner, Trøndelag. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokaliteten 12662 Ternskjæret II 11. januar 2019.

Dersom mistanken ved lokalitet Ånholmen blir bekreftet, vil det om kort tid bli opprettet en bekjempelsessone med utgangspunkt i lokaliteten. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.