Midlertidig stans for særtillatelser i lakseoppdrett

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen: Foto: NFD

Nærings- og fiskeridepartementet innfører en midlertidig stans i muligheten til å søke om særtillatelser i lakseoppdrett, i første omgang frem til Havbruksstrategien legges frem før sommeren.

Særtillatelser er søknadsbaserte tillatelser som for eksempel som forskning-, utviklings-, eller visningstillatelser.

– Jeg mener at tiden er inne for å se mer overordnet på innretningen for ordningen med særtillatelser, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Bakgrunnen for en slik stans er at regjeringen i forbindelse med havbruksstrategien, ønsker å se på hvorvidt ordningen med spesialtillatelser fungerer etter sitt formål. Videre har tildelingsforskriftene blitt 17 år gamle uten en helhetlig revisjon..

– Veksten i norsk havbruksnæring bør i hovedsak skje gjennom trafikksystemet, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Særtillatelser innenfor et helhetlig system

30 oppdrettsselskaper kjøpte senest høsten 2020 nye laksetillatelser for nesten 6 milliarder kroner på auksjon, til en gjennomsnittspris på ca. 170 millioner kroner pr. tillatelse.

– Trafikksystemet ivaretar næringens miljømessige bærekraft og legger til rette for forutsigbar vekst, og vi må nå vurdere hvordan ordningen med særtillatelser skal operere innenfor et helhetlig, forutsigbart og bærekraftig tillatelsessystem, sier Ingebrigtsen.

Fiskeridirektoratet vil derfor i en periode ikke ta imot nye søknader om særtillatelser. Stansen iverksettes umiddelbart, og vil i første runde gjelde frem til havbruksstrategien legges frem før sommeren. Søknader som allerede er sendt til Fiskeridirektoratet, vil fortsatt bli behandlet.

I en overgangsperiode vil det likevel være mulig å søke om mindre endringer i og forlengelse av eksisterende tillatelser. Det er også gjort unntak for tillatelser til slaktemerd.

Fakta om særtillatelser

  • Særtillatelser er søknadsbaserte tillatelser til særlige formål som forskning, utvikling, visning, stamfisk, undervisning, slaktemerd og fiskepark. Tillatelsene tildeles av Fiskeridirektoratet etter en konkret, faglig vurdering.
  • I motsetning til kommersielle akvakulturtillatelser, er særtillatelsene vederlagsfrie, og ikke antallsbegrenset.
  • Det er i dag 284 ulike særtillatelser som samlet har en matfiskkapasitet på 192 719 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). Dette utgjør i overkant av 20 prosent av næringens totale MTB i sjø. Likevel inngår ikke særtillatelsene i trafikksystemet, dvs. at man for eksempel ikke får nedtrekk i røde områder og tildeling skjer uavhengig av miljøstatus for området der tillatelsen skal drives.

Kilde NFD