Mistanke om ILA ved Midt Femris i Gildeskål

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 21397 Midt Femris i Gildeskål kommune i Nordland fylke, hvor Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS) driver oppdrett av laks.

– GIFAS varslet Mattilsynet 25. mars 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Midt Femris. Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Det opplyser Mattilsynet i en melding fredag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon av anlegget for å ta ut oppfølgende prøver, for eventuelt å stadfeste ILA-diagnosen. Utfyllende analyseresultater vil foreligge innen kort tid.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Midt Femris er omfattet av en eksisterende overvåkingssone i kontrollområdet for ILA i Gildeskål, Beiarn og Bodø kommune. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokalitet 13006 Hestholmen 27. mai 2020.

Dersom mistanken ved lokaliteten Midt Femris blir bekreftet, vil Mattilsynet om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet, med utgangspunkt i lokaliteten. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.