Mistanke om ILA ved Skålsvika i Meløy

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11138 Skålsvika i Meløy kommune i Nordland fylke, hvor Nova Sea AS driver oppdrett av laks.

– HaVet fiskehelsetjeneste varslet Mattilsynet 6. april 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Skålsvika. Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført ved Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, skriver Mattilsynet i en melding tirsdag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver, for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge om noen dager.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Ved bekreftet mistanke, vil Mattilsynet om kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.