Foreslår ny forskrift om teknisk standard for akvakulturanlegg

Illustrasjonsfoto: Erik Roed / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet sender nå på høring et forslag til ny forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK22).

– Utviklingen i havbruksnæringen skjer svært raskt, særlig innenfor teknologi. Det kan bidra til å løse flere av miljøutfordringene i næringen. Da er det viktig at forvaltningen henger med og legger til rette for denne utviklingen med et oppdatert regelverk, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Fiskeridirektoratet foreslår en helt ny forskrift for teknisk standard for akvakulturanlegg. Formålet med forskriftsforslaget, er å bidra til økt rømmingssikkerhet.

– Rømt oppdrettslaks er vurdert å fortsatt være en trussel mot villaks til tross for mange gode tiltak de siste årene. De foreslåtte endringene vil bidra til bedre rømmingssikkerhet i alle akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag, heter det videre i meldingen.

Gjennom erfaringer med rømmingshendelser og dagens NYTEK-forskrift, har man sett at visse rømmingsårsaker er gjentagende, og det er på disse områdene at det foreslås innskjerpinger. Fiskeridirektoratet ønsker at næringen selv tar eierskap til regelverket og vil derfor gi næringen større fleksibilitet i valg av løsninger for å oppfylle krav enn de har fått tidligere. Regelverket skal gi klare rammer for næringen og gjøre det praktisk for Fiskeridirektoratet å føre tilsyn.

– Betydelig teknologiutvikling

– Det foregår en betydelig teknologiutvikling i akvakulturnæringen. Dette forslaget skal legge til rette for utvikling og for bruk av ny teknologi og utradisjonelle akvakulturanlegg, sier seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, Britt Leikvoll, i en pressemelding.

I stedet for å henvise til en spesifikk standard, foreslås det å i større grad stille funksjonelle krav til akvakulturanlegget og dets komponenter.

Forslaget er samtidig harmonisert med sentrale standarder, herunder NS 9415:2021.

– Forskriftsforslaget gir også næringen større fleksibilitet i valg av løsninger for å oppfylle forskriftens krav, sier Leikvoll.

Forslaget viderefører hovedtrekkene i flere av dagens ordninger i NYTEK-forskriften, blant annet anleggssertifikat og produktsertifisering.

– Ordningen med anleggssertifikat gjøres mer fleksibel, blant annet ved at det legges til rette for at sertifikatet kan oppdateres, forklarer Leikvoll.

Krav om akkreditering

Ordningen med hovedkomponentbevis erstattes med en ny ordning for levetidsforlengelse, og utvides samtidig til å omfatte samtlige hovedkomponenter og konstruksjonsdeler i forankringssystemet.

– Det foreslås at det stilles krav om akkreditering for inspeksjonsorganer som skal utstede bevis for levetidsforlengelse, sier Britt Leikvoll.

Forskriften viderefører krav om akkreditering for produktsertifiseringsorganer og for inspeksjonsorganer som skal utføre lokalitetsundersøkelse og utstede anleggssertifikat. Krav om akkreditering for utførelse av forankringsanalyser foreslås fjernet.

Det foreslås at hovedtrekkene knyttet til kontroll og reparasjon av nøter videreføres, men med en utvidelse som omfatter flere typer teknologier og enkelte forhold som tidligere var regulert av NS-9415:2009.

Det foreslås at ny forskrift trer i kraft 1. januar 2022.

– Det er derfor foreslått en overgangsordning hvor aktørene i perioden fram til 1. januar 2023 kan velge om de skal følge kravene i dagens NYTEK-forskrift, eller om man skal følge kravene i den nye forskriften, sier Leikvoll.

Høringsforslaget finnes på Fiskeridirektoratets hjemmeside.

Høringsfristen er 13. juli 2021.