Opprettholder avslag for Losna Seafood

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder avslaget på tillatelse for Losna Seafood AS, til akvakultur på land i Solund kommune i Vestland.

Departementet har i dag behandlet begjæring fra Losna Seafood AS, om omgjøring av departementets tidligere avslag. Departementets avslag i saken opprettholdes.

Det fremgår av en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet mandag.

Søkte om tillatelse til landbasert fiskeoppdrett

11. mai 2020 ga Vestland fylkeskommune Losna Seafood AS tillatelse til å etablere akvakultur på land på Losna i Solund kommune.

Fiskeridirektoratet varslet 15. mai 2020 omgjøring av fylkeskommunens vedtak. Begrunnelsen for dette var at direktoratet var i tvil om anlegget var «på land» i henhold til laksetildelingsforskriften § 28d.

Fiskeridirektoratet fattet 2. juli 2020 vedtak om omgjøring av tillatelsen, som følge av at direktoratet mente at vedtaket til Vestland fylkeskommune var ugyldig. Resultatet var at tillatelsen falt bort.

Losna Seafood klaget 20. august 2020 på Fiskeridirektoratets vedtak, da de mente at anlegget var «på land» i henhold til laksetildelingsforskriften § 28d.

Avslag fra departementet

Saken ble klagebehandlet av Nærings- og fiskeridepartementet 25. februar 2021. Departementet kom til at vilkåret «på land» i laksetildelingsforskriften § 28d ikke var oppfylt i denne saken, og at Fiskeridirektoratets omgjøringsvedtak skulle opprettholdes.

Sentralt for departementets avgjørelse, var at klagers innretning av anlegget innebar en for nær tilknytning til sjø, til å kunne kategoriseres som et anlegg «på land» i henhold til laksetildelingsforskriften § 28d.

Begjærte omgjøring av vedtaket

I brev av 8. mars 2021, anmodet PwC på vegne av Losna Seafood AS, departementet om å omgjøre sitt vedtak av 25. februar 2021.

– Departementet har i dag behandlet denne omgjøringsbegjæringen, men ikke funnet grunn til å endre vårt opprinnelige vedtak. Departementets avslag på tillatelse til akvakultur på land av 25. februar 2021, blir derfor opprettholdt, heter det i meldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet.