Mistanke om ILA ved Skatleia i Bø kommune

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 19635 Skatleia i Bø kommune i Nordland fylke, hvor Egil Kristoffersen og sønner AS driver oppdrett av laks.

– Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 21. mai 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 19635 Skatleia. Mistanken er basert på resultatet av histologiske funn og immunhistokjemiske analyser gjennomført etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyser Mattilsynet i en melding fredag.

Mattilsynet planlegger snarlig å gjennomføre inspeksjon i anlegget og ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Ved bekreftet mistanke, vil det det om kort tid bli opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.