Mistanke om ILA ved Flornes i Tysnes

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 25895 Flornes i Tysnes kommune i Vestland fylke, hvor Tysnes Fjordbruk AS driver oppdrett av laks.

– Fiskehelsetjenesten FoMAS varslet Mattilsynet 21. mai 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 25895 Flornes. Mistanken er basert på resultatet av obduksjonsfunn og PCR analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyser Mattilsynet i en melding tirsdag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver, slik at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Tysnes Fjordbruk AS er et datterselskap av Alsaker Fjordbruk AS.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Ved bekreftet mistanke, vil det om kort tid bli opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.