Mistanke om ILA ved Øksneset i Austrheim

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 30559 Øksneset i Austrheim kommune i Vestland fylke, hvor Kobbevik og Furuholmen oppdrett AS driver oppdrett av laks.

– Fiskehelsetjenesten STIM varslet Mattilsynet 27. mai 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 30559 Øksneset. Mistanken er basert på resultatet av histologiske funn og PCR analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Det opplyser Mattilsynet i en melding fredag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver, slik at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Ved bekreftet mistanke, vil det om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.