Mistanke om ILA ved Komagnes i Hammerfest

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 29557 Komagnes i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke, hvor Cermaq Norway AS driver oppdrett av laks.

– Patogen AS varslet Mattilsynet 8. juni 2021 om mistanke om ILA ved lokaliteten Komagnes. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) på prøver analysert for ILA etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Prøvene var tatt ut av Mattilsynet, opplyser Mattilsynet i en melding tirsdag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget, for uttak av prøver som eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge i neste uke.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Komagnes ligger i en allerede eksisterende bekjempelsessone i kontrollområde for ILA i Hammerfest kommune, Troms og Finnmark. Bekjempelsessonen ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokaliteten 10828 Kleppenes N i oktober 2020.

Dersom mistanken ved lokalitet Komagnes blir bekreftet, vil Mattilsynet vurdere å utvide den eksisterende bekjempelsessonen med utgangspunkt i lokaliteten. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å endre den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.