Mistanke om ILA ved Skogsholmen i Vega

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 33157 Skogsholmen i Vega kommune i Nordland fylke, hvor Nova Sea AS og Vega Sjøfarm AS driver oppdrett av laks.

– Nova Sea AS varslet Mattilsynet 8. juni 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten Skogsholmen. Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyser Mattilsynet i en melding onsdag.

Mattilsynet har 9. juni 2021 vært på lokaliteten og tatt ut oppfølgende prøver, for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Ved bekreftet mistanke, vil Mattilsynet om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.