Mistanke om ILA ved Salangslia i Salangen

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13597 Salangslia i Salangen kommune i Troms og Finnmark fylke, hvor Salaks AS driver oppdrett av laks.

– Pharmaq Analytiq varslet Mattilsynet 16. juni 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Salangslia. Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, skriver Mattilsynet i en melding onsdag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste diagnosen. Utfyllende analyseresultater vil foreligge innen kort tid.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokaliteten Salangslia er omfattet av en eksisterende overvåkingssone i kontrollområdet for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner. Kontrollområdet ble opprettet etter påvisning av ILA ved lokalitet Kvanntoneset 8. oktober 2019.

Dersom mistanken ved lokaliteten Salangslia blir bekreftet, vil Mattilsynet om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet, med utgangspunkt i lokaliteten. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.