SalMar og NRS ilagt overtredelsesgebyr av NVE

Foto: NVE

NVE har gitt Salmar Settefisk AS og NRS Farming AS overtredelsesgebyr på henholdsvis kr 200 000 og kr 250 000.

– Overtredelsesgebyret ble gitt Salmar Settefisk AS fordi det ble igangsatt arbeid på dam Skordalstjønn i Levanger kommune i Trøndelag uten godkjent detaljplan for miljø og landskap. Norway Royal Salmon Settefisk AS (NRS Settefisk AS red.anm.), får overtredelsesgebyr for arbeider som er gjort uten godkjent detaljplan for miljø og landskap, i forbindelse med vannuttak fra Monsevatnet i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke.

Det opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

NVE mener at begge aktørene har et mangelfullt internkontrollsystem, og at de derfor har brutt forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen.

Krav til godkjenning av detaljplan for miljø og landskap, er et svært viktig krav i vassdragskonsesjonen. Konsesjonen setter rammene, mens detaljplanen for miljø og landskap beskriver den konkrete gjennomføringen. Kravet er satt for at tiltaket skal få en utførelse som gjør minst mulig skade på miljø og landskap. Gjennom godkjenningen av planene kan det settes vilkår som bidrar til å redusere de negative effektene på miljø og landskap.

– En vassdragskonsesjon gir rett til å bygge og drive et anlegg, men den pålegger også konsesjonæren plikter. Det forventes at konsesjonæren setter seg godt inn i hvilke krav som stilles og etterlever disse, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

NRS Settefisk AS ble i mai i år fusjonert inn i NRS Farming AS.

Salmar Settefisk AS og NRS Farming AS kan klage på vedtaket til Olje- og energidepartementet innen seks uker fra vedtaket ble gjort.