Mistanke om ILA ved Solheim i Karlsøy

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 27476 Solheim i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke, hvor Lerøy Aurora AS driver oppdrett av laks.

– Lerøy Aurora AS varslet Mattilsynet onsdag 30. juni 2021 om mistanke om ILA ved lokalitet Solheim. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved PatoGen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Det melder Mattilsynet fredag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget, og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste fiskesykdommen ILA.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Slakteklar fisk

Lokaliteten er ilagt restriksjoner for å begrense smittespredning, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

– Fisken er slakteklar og slaktning iverksettes etter plan, uavhengig av utfall av verifiserende prøver, og blir utført i tråd med de krav som stilles ved slakting av ILA-positiv fisk, skriver samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group ASA, Krister Hoaas, i en e-post til Fisk.no.

Lokalitet 27476 Solheim ligger i et kontrollområde for ILA i Karlsøy, Lyngen og Tromsø kommuner, Troms og Finnmark. Dersom mistanken blir bekreftet, blir det etablert en bekjempelsessone omkring lokaliteten, og det kan bli aktuelt å utvide eksisterende overvåkingssone.