Mistanke om ILA ved Djupestallen i Tysnes

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14799 Djupestallen i Tysnes kommune i Vestland fylke, der Lerøy Vest AS driver oppdrett av laks.

– Internt fiskehelsepersonell varslet Mattilsynet 2. juli om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 14799 Djupestallen. Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved PatoGen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Det melder Mattilsynet mandag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver, slik at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Djupestallen ligger i et eksisterende kontrollområde. Dersom diagnosen blir verifisert vil det bli opprettet en bekjempelsessone omkring lokaliteten, og det kan bli aktuelt å utvide eksisterende overvåkingssone.