Mistanke om ILA ved Otervika i Bindal

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Otervika i Bindal kommune. Kart: BarentsWatch

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 40117 Otervika i Bindal kommune i Nordland fylke, der SinkabergHansen AS driver oppdrett av laks.

– SinkabergHansen AS varslet Mattilsynet per epost den 5. oktober om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 40117 Otervika. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Det melder Mattilsynet onsdag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget, for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Kan pålegge tømming av lokaliteten

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil det om kort tid bli opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.