Mistanke om ILA ved stamfiskanlegg i Rauma

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi i stamfiskanlegget på Reistad i Rauma kommune. Kart: BarentsWatch

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved landlokaliten 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal, der Salmar Farming AS driver stamfiskproduksjon av laks.

– Salmar Farming AS varslet Mattilsynet Region Midt 26. november om funn som gir grunn til mistanke om ILA etter analyse av prøver fra fisk fra lokalitet Reistad. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, skriver Mattilsynet i en melding fredag kveld.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge om noen dager.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Det landbaserte stamfiskanlegget for laks, har en historikk med tidligere forekomst av ILA, som rammet anlegget så sent som i 2018.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og rogn uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil Mattilsynet om kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.