Mistanke om ILA ved Svanøya i Smøla

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Svanøya i Smøla kommune. Kart: BarentsWatch

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 39617 Svanøya i Smøla kommune i Møre og Romsdal, der Salmar Farming AS driver oppdrett av laks.

– Salmar Farming AS varslet Mattilsynet Region Midt 8. desember om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Svanøya. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Det melder Mattilsynet torsdag.

Mattilsynet vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge om noen dager.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Dersom ILA-diagnosen blir stadfestet, vil Mattilsynet om kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.