Mistanke om ILA ved Jørstadskjera i Stavanger

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Jørstadskjera i Stavanger kommune. Kart: BarentsWatch

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 30036 Jørstadskjera i Stavanger kommune i Rogaland fylke, der Bremnes Seashore AS driver lakseoppdrett.

– Bremnes Seashore AS varslet Mattilsynet 21. desember 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 30036 Jørstadskjera. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, opplyser Mattilsynet i en melding onsdag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for uttak av oppfølgende prøver, for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil Mattilsynet om kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.