ILA påvist ved Vestseøra i Heim

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi er påvist ved landlokaliteten Vestseøra i Heim kommune. Kart: BarentsWatch

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er stadfestet ved landlokaliteten 24096 Vestseøra i Heim kommune i Trøndelag, der AquaGen AS driver stamfiskproduksjon av laks.

AquaGen AS varslet Mattilsynet Region midt 4. mars 2022 om funn som ga grunn til mistanke om ILA, etter analyser av rognvæske i forbindelse med stryking av laks ved lokalitet 24096 Vestseøra.

– Mattilsynet stadfestet ILA diagnosen 23. mars 2022 på bakgrunn av prøveuttak og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding fredag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å begrense eventuell smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og rogn uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.