ILA påvist ved Hallarvik i Hitra

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokalitet 38777 Hallarvik i Hitra kommune i Trøndelag fylke, der Knutshaugfisk AS driver oppdrett av laks.

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet etter helsebesøk 28. april 2022, om mistanke om ILA på lokalitet Hallarvik. Grunnlaget for mistanken var kliniske symptomer og patologiske forandringer forenelig med ILA.

– Mattilsynet har stadfestet diagnosen 11. mai 2022 på grunnlag av histopatologiske funn forenelig med ILA, og påvisning av ILA-virus ved to uavhengige metoder (immunhistokjemi og RT-PCR), gjort ved Veterinærinstituttet. Sekvenseringen av ILA-viruset viser at viruset er deletert (virulent variant), opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning, er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. På grunn av nærhet, er også sjølokalitet 32677 Espenestaren underlagt samme restriksjoner. Mattilsynet kan pålegge tømming av lokaliteten.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette et restriksjonsområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et restriksjonsområde består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet.