ILA påvist ved Smal Skar i Stavanger

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten Smal Skar (11939) i Stavanger kommune i Rogaland fylke, der Eidesvik Laks AS driver oppdrett av laks.

Eidesvik Laks AS varslet Mattilsynet 19. juli 2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 11939 Smal Skar. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Den 21. juli 2022 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 11939 Smal Skar for eventuelt verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA diagnosen 28. juli 2022 på grunnlag av histopatologiske funn, som kan sees ved tidlig stadium ILA, påvisning av deletert ILA virus ved hjelp av realt time RT – PCR og sekvensering og positive immunhistokjemi test for ILA – virus på samme individ, opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Analysene er utført av Veterinærinstituttet.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten er en del av tidligere etablert kontrollområde for ILA og ligger i en overvåkingssone. Dette innebærer blant annet at det skal tas regelmessige prøver med særlig tanke på å avdekke ILA. Mattilsynet kan pålegge at lokaliteten tømmes for fisk.

Lokaliteten Smal Skar ligger i overvåkningssonen i ILA kontrollområde i Stavanger, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner i Rogaland. Dette er en sone opprettet rundt lokalitetene 30036 Jørstadskjera og 11913 Kjeahola i november 2019.