Mistanke om ILA ved Tobbeholmane i Austevoll

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi ved sjølokalitet Tobbeholmane i Austevoll kommune. Kart: BarentsWatch

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 10054 Tobbeholmane i Austevoll kommune i Vestland fylke, der Sjøtroll Havbruk AS driver oppdrett av laks.

– Sjøtroll Havbruk AS varslet Mattilsynet 19. oktober 2022 om funn forenlig med ILA på fisk ved lokalitet 10054 Tobbeholmane. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse AS, etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Det melder Mattilsynet torsdag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon på anlegget for å ta ut oppfølgende prøver, slik at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk, rogn og melke uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Ved bekreftet mistanke, vil Mattilsynet om kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.