Nye regler for etablering av havbruk til havs

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: Emil Bremnes / NFD

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har fastsatt endringer i laksetildelingsforskriften og produksjonsområdeforskriften som en del av arbeidet med å legge til rette for havbruk til havs.

Laksetildelingsforskriften inneholder et nytt kapittel fire, som regulerer havbruk til havs, og produksjonsområdeforskriften har fått et nytt vedlegg som drar opp nye yttergrenser for produksjonsområdene der trafikklyssystemet gjelder.

– Startskuddet til havbruk til havs har allerede gått og nå har vi fastsatt rammene for arealprosessen og for tildeling av tillatelser. Vi hadde regelverket på høring i vår, så nå er jeg glad for at vi har fått dette også på plass, og kan fortsette arbeidet med videre tilrettelegging for havbruk til havs. Det er fortsatt mange brikker som skal på plass, og nå kan vi bruke kreftene på dette, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Havbruk til havs som en egen tillatelsestype

Hovedinnholdet i endringene gjelder regelverk for havbruk til havs. I korte trekk åpnes det nå for at tillatelser til havbruk til havs tildeles som en egen tillatelsestype. For å sikre de gamle produksjonsområdenes integritet, flyttes samtidig yttergrensene for disse nærmere inn til kysten, i samsvar med anbefaling fra Havforskningsinstituttet.

– Vi må ha et solid regelverk som sikrer både folk, fisk og anlegg når vi åpner for etablering til havs. Ikke minst blir det viktig å sørge for at dette skjer på en bærekraftig måte og i sameksistens med andre næringer som bruker havområdene, sier Skjæran.

– Nå skal vi i gang med å lage program for de offentlige konsekvensvurderingene som må være tilpasset det enkelte område. Vi må også få på plass tildelingsforskrifter som vil beskrive nærmere hvilke vilkår aktørene skal konkurrere på, avslutter Skjæran.

Fakta om de nye reglene

  • Kongen i statsråd skal avgjøre hvilke områder som kan tilrettelegges for havbruk til havs. De aktuelle områdene gjøres til gjenstand for en offentlig, overordnet konsekvensvurdering. Etter denne er gjennomført, avgjør Kongen i statsråd om, og i tilfelle hvilke deler av, området som kan lyses ut for havbruk til havs. Departementet kan dele et område inn i flere «utlysningsområder», som lyses ut i konkurranse. Hvert utlysningsområde vil ha en fastsatt grense for maksimalt tillatt biomasse (MTB).
  • Aktører som vinner fram i konkurransen, gis et forhåndstilsagn. Dette forhåndstilsagnet gir innehaveren rett til å søke om tildeling og klarering av lokalitet i utlysningsområdet. Tilsagnet gir ikke rett til etablering.
  • Innehaver av et forhåndstilsagn skal sende inn forslag til prosjektspesifikk konsekvensvurdering til Fiskeridirektoratet. Det vil bli gitt retningslinjer for utarbeidelse av programmet i egen veileder. Direktoratet skal sende forslaget til program på høring til relevante sektormyndigheter og fastsetter programmet på bakgrunn av forslaget og innspill fra sektormyndigheter.
  • Den prosjektspesifikke konsekvensvurderingen skal gjennomføres i samsvar med fastsatt program og skal sendes på høring sammen med søknad om en konkret lokalitet. Retningslinjer for gjennomføring av den prosjektspesifikke konsekvensvurderingen vil bli gitt i egen veileder.
  • Etter gjennomføring av prosjektspesifikk konsekvensvurdering og tildeling av sektortillatelser fra relevante myndigheter, kan det tildeles akvakulturtillatelse til én spesifikk lokalitet innenfor utlysningsområdet som fremkommer av forhåndstilsagnet. Forhåndstilsagnet avløses av tillatelsen og tiltakshaver vil ikke ha noen rettigheter knyttet til resten av det opprinnelig utlyste området. Tillatelsen avgrenses i MTB.
  • Det kan kreves vederlag for nye tillatelser- eller økning i produksjonskapasiteten på eksisterende havtillatelser, for eksempel gjennom auksjon eller fastpris med kvalifisering. Dette vil bli fastsatt gjennom forskrift for den enkelte tildelingsrunden.
  • Tillatelsen knyttes til én bestemt lokalitet og ett bestemt akvakulturanlegg. Havtillatelsene kan ikke inngå i felles biomassetak med andre akvakulturtillatelser og heller ikke i samdrift eller samlokalisering. Fiskeridirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til overføring av produksjonskapasitet fra tillatelser innenfor produksjonsområdene ut til havtillatelser. Kapasiteten som flyttes vil kunne dobles, men den vil ikke kunne flyttes tilbake til produksjonsområdene.
  • Havtillatelsene gis med en tidsbegrensning på 25 år
  • I tillegg til det nye kapittel fire, har laksetildelingsforskriften fått en redaksjonell oppussing.

(Kilde: NFD).