ILA påvist ved Bjørnholmen i Solund

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi er påvist ved sjølokalitet Bjørnholmen i Solund kommune. Kart: BarentsWatch

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 23436 Bjørnholmen i Solund kommune i Vestland fylke, der Erko Seafood AS driver oppdrett av laks.

– Fiskehelsetjenesten Akvavet Gulen AS varslet Mattilsynet 16. november 2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 23436 Bjørnholmen. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 17. november 2022 på bakgrunn av obduksjonsfunn og positive analyseresultater fra Veterinærinstituttet etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten, melder Mattilsynet.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må, vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Fisken er allerede slaktet

Lokaliteten ble utslaktet 11. november 2022.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner. Mattilsynet om kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.