ILA påvist ved Laberget i Masfjorden

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 34657 Laberget i Masfjorden kommune i Vestland fylke, der Engesund Fiskeoppdrett AS, Troland Lakseoppdrett AS, Sulefisk AS og Langøylaks AS driver oppdrett av laks.

Den 30. november 2022 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 34657 Laberget som oppfølging etter ILA-tilfellet ved 13699 Leirvika.

– Veterinærinstituttet analyserte prøvene og stilte en ILA-diagnose basert på histopatologiske forandringer forenlig med ILA, påvist ILA-virus ved immunhistokjemisk undersøkelse (IHK) og påvist ILA-virus ved real time RT-PCR, av deletert, virulent variant, opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 7. desember 2022 på bakgrunn av dette prøveresultatet.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Lokaliteten er tømt for fisk

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Lokaliteten er nå tømt for fisk.

Mattilsynet vil om kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.