ILA påvist ved Hestholmen i Kvitsøy

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 14136 Hestholmen Ø i Kvitsøy kommune i Rogaland fylke, der Grieg Seafood Rogaland AS og Skretting AS driver oppdrett av laks.

Fiskehelsetjenesten Åkerblå varslet Mattilsynet 6. desember 2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 14136 Hestholmen Ø. Mistanken var basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. Mattilsynet tok 7. desember 2022 ut prøver av fisk ved lokaliteten, for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 14. desember 2022 på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyses det i en melding fra Mattilsynet onsdag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen vil bli publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil om kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.