ILA påvist ved Fartøyvika i Måsøy

Laks til slakting. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 31797 Fartøyvika i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten drives av SalMar Oppdrett AS.

Salmar Oppdrett AS varslet Mattilsynet per telefon den 13. januar 2023, om funn forenlig med ILA på fisk ved lokalitet 31797 Fartøyvika. Mistanken var basert på positive analyseresultater (PCR) tatt ut i forbindelse med fiskehelsebesøk på lokaliteten.

Den 16. januar 2023 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA.

– Veterinærinstituttet stilte ILA-diagnosen den 23. januar 2023. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 23. januar 2023 på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyses det i en melding fra Mattilsynet tirsdag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Anlegget er under utslakting

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Anlegget er under utslakting.

Mattilsynet vil innen kort tid opprettet en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og medfører restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet rundt lokaliteten.