ILA påvist ved strykestasjon i Suldal

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi er påvist ved strykestasjonen Kilavågen Land i Suldal kommune. Kart: BarentsWatch

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved strykestasjonen 11879 Kilavågen Land i Suldal kommune i Rogaland fylke, der Grieg Seafood Rogaland AS driver oppdrettsvirksomhet.

Blue Analytics AS varslet Mattilsynet 1. oktober 2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 11879 Kilavågen Land. Mistanken var basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Blue Analytics AS etter prøvetaking av rognvæske ved lokaliteten.

I forbindelse med oppfølging av ILA-mistanken, tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 11879 Kilavågen Land 4. januar 2023.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 20. februar 2023 på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet onsdag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Anlegget er tømt for fisk

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk, rogn og melke uten særskilt tillatelse. Lokaliteten ble tømt for fisk 25. januar 2023.

Mattilsynet vil om kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.