ILA påvist ved Hellerflesa i Nærøysund

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 45127 Hellerflesa i Nærøysund kommune i Trøndelag fylke, der Bjørøya AS driver oppdrett av laks.

Bjørøya AS varslet Mattilsynet 26. mai 2023 om funn forenlig med ILA på fisk ved lokalitet 45127 Hellerflesa.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 9. juni 2023 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyses det i en melding fra Mattilsynet fredag.

Påvisningen er basert på positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet kan pålegge at lokaliteten tømmes for fisk.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.