ILA påvist ved Hundaneset i Hjelmeland

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 45038 Hundaneset i Hjelmeland kommune i Rogaland fylke, der Grieg Seafood Rogaland Sjø AS driver oppdrett av laks.

Fiskehelsetjenesten Åkerblå AS varslet Mattilsynet 15. mai 2023, om funn forenlig med ILA på fisk ved lokalitet 45038 Hundaneset. Den 21. juni tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 28. juni 2023 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og positive analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Vurderer pålegg om tømming av lokaliteten

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vurderer pålegg om tømming av lokaliteten.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.