ILA påvist ved Vadholmen i Øygarden

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 35517 Vadholmen i Øygarden kommune i Vestland fylke, der Erko Seafood AS, Blom Fiskeoppdrett AS og Landøy Fiskeoppdrett AS driver oppdrett av laks.

Erko Seafood AS varslet Mattilsynet 28. juni 2023 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 35517 Vadholmen. Den 29. juni 2023 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten, for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 6. juli 2023 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett. må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.