ILA påvist ved Korsneset i Heim

Laks til slakting. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 10224 Korsneset i Heim kommune i Trøndelag fylke, der Salmar Oppdrett AS og Norsk Sjømat Oppdrett AS driver oppdrett av laks.

Salmar Oppdrett AS varslet Mattilsynet Region Midt 5. juli 2023, om funn forenelig med mistanke om ILA, etter analyse av prøver fra fisk fra lokalitet 10224 Korsneset. Den 7. juli 2023 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 10224 Korsneset for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet diagnosen 14. juli 2023 på grunnlag av histopatologiske funn forenelig med ILA, og påvisning av ILA virus med to uavhengige metoder (immunhistokjemi og RT-PCR), gjort ved Veterinærinstituttet. Sekvensering av ILA-viruset viser at viruset er deletert (virulent variant), opplyser Mattilsynet i en melding.

Lokalitetene 10224 Korsneset og 32097 Korsneset II drives som en epidemiologisk enhet. Korsneset II drives av Salmar Oppdrett AS og Sintef Ocean AS. Begge lokaliteter er derfor omfattet av en påvisning av ILA.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Lokalitetene er under utslakting

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Lokalitetene er under utslakting.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone. Dette vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området rundt lokaliteten.